EKOLINE home kotlovi su prilagođeni za  centralno zagrijavanje stambeno poslovnih i industrijskih objekata čiji stanari traže ekonomičan i pouzdan način grijanja koji poštuje okoliš i kompatibilan je sa njihovim načinom života.

Spremnik za pelet je integrisan sa kotlom, a kotlu omogućava veliku autonomiju u radu. Po potrebi ili zahtijevu kupca postoji mogućnost povećanja spremnika.

EKOLINE Home kotlovi su dizajnirani da svojim izgledom nadopune enterijer  prostora u koji su postavljeni.

EKOLINE Home proizvodi zadovoljavaju sve evropske standarde u pogledu tehničkih karakteristika, kao i najviše standarde zaštite okoliša, a po svojim tehničkim karakteristikama, pristupačnim cijenama i efikasnim servisom, dostupni su domaćim kupcima.

Svi modeli mogu biti lijeve ili desne izvedbe. Pogonsko gorivo je isključivo na biomasu pelet čiji je promijer  6 mm.

Proces sagorijevanja u kotlu, počinje ubacivanjem određene količine pelleta u gorionik, nagon čega se pali grijač koji zagrijava pellet. Zagrijavanjem pelleta dolazi do stvaranja bio plina u gorioniku, koji se zapali usljed toplote koju stvara grijač. Nakon prvog paljenja grijač se gasi, a dalje plinenje  i sagorijevanje pelleta se postiže toplotom dobivenom sagorijevanjem bio gasa iz pelleta i dodavanjem zraka pomoću turbine. Dodavanje peleta i zraka je ovisno od količine toplote koju želimo da proizvedemo.

Konstrukcija EKOLINE kotla, u kome se vrši prenos toplote na radni medij (vodu) je konstruisana na taj način da se dobije visok stepen iskorištenja u sagorijevanju i visok stepen iskorištenja toplote koja se proizvede u kotlu.

Visok stepen iskorištenja u sagorijevanju, koji iznosi 96.4 %, dobija se na sljedeći naćin:

Gorionik kotla je konstruisan na taj način da se mogu kontrolisati svi paremetre koji utiču na sagorijevanje pelleta. Pri izradi gorionika korišteni su vatrootporni čelici koji dobro podnose visoke temperature , a u samom gorioniku pri sagorijevanju se razvija teperatura i do 1200 °C.

U konstrukciji kotla, pored komora za razmjenu toplote, postoji dodatna komora u kojoj se vrši sagorijevanje pelleta i gdje se postiže efekat „povratnog plamena“. Ovaj efekat „povratnog plamena“ je vraćanje ne sagorjelih produkata sagorijevanja nazad u gorionik, gdje se vrši dodatno sagorijevanje i dobijanje dodatne toplotne energije. Efekat povratnog plamena je moguće dobiti samo u okruženju u kojem se kontroliše ulaz i izlaz zraka iz sistema, što je slučaj kod EKOLINE kotlova.

Cijelim procesom sagorijevanja, i protokom produkata sagorijevanja kroz kotao upravlja elektronika, koja reguliše sve parametre koji utiču na sagorijevanje (goličina goriva, goličina zraka u gorioniku, goličinu zraka u kotlu…)

Visok stepen iskorištenja toplote dobiven u gorioniku se dobija na sljedeći način:

U konstrukciji kotla su 4 komore u kojima se vrši razmjena toplote izmedu produkata sagorijavanja i vode u sistemu.

Kontroliše se brzina prolaska produkata sagorijevanja kroz komore. Nastojanja su da se produkti sagorijevanja što duže zadrže u kotlu, jer se na taj nači dobija na vremenu da temperatura što efikasnije prenese u sistem.

Kotlovi su napravljeni od čelika predviđeni za rad na povišenim i visokim temperaturama, i rezultat toga je dugovječnost kotlova.

Elektronika koja upravlja kotlom , ima širok spektar mogućnosti od podešavanja parameratara koji utiču na sagorijevanje, regulacije pritiska u kotlu, regulacije temperature vode u sistemu, mogućnos nadogradnje dodatne opreme.

Temperatura vode u se može regulisati na dva načina:

Direktno, izborom radne temperature, tj temperature vode koju kotao treba da postigne i održava tokom rada.
Mjerenjem temperature prostorije, koja se zatim poredi sa zadanom/traženom tempraturom u prostoriji. Kotao će raditi sve dok ne postigne zadanu temperaturu na termostatu. Kada se postigne zadana temperatura kotao se gasi. Poslje kotao nastavlja automaski da se pali i gasi po potrebi, radi održavanja zadane temperature.
Termostat spada u dodanu opremu kotla. Od dodatne opreme još je važno napomenuti i paljenje kotla pomoću telefona ili mobitela.

Kad koristimo mobitel, paljenje peći se vrši slanjem SMS poruke kotlu. Ovaj modul za mobilnu komunikaciju omogućuje korisniku da u svakom momentu zna u kakvom je stanju kotao (dali radi, trenutna temperatur u kotlu, greške …)